media learning

รวบรวมสื่อการสอนแยกตามระดับชั้น และกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมไว้ที่นี่ คลิกดูได้ตามรายละเอียดด้านล่าง (สื่อส่วนใหญ่ต้องการใช้ Macromedia Flash ในการแสดงผล ซึ่งต้องติดตั้ง Plugin ในบราวเซอร์ และต้องกดปุ่ม Allow ให้แสดงผลด้วย)

ช่วงชั้นที่ 4 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระสังคมศึกษา

กลุ่มสาระภาษาไทย

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระสุขศึกษา

กลุ่มสาระศิลปะ

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

ช่วงชั้นที่ 3 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)

media learning

รวบรวมสื่อการสอนแยกตามระดับชั้น และกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมไว้ที่นี่ คลิกดูได้ตามรายละเอียดด้านล่าง (สื่อส่วนใหญ่ต้องการใช้ Macromedia Flash ในการแสดงผล ซึ่งต้องติดตั้ง Plugin ในบราวเซอร์ และต้องกดปุ่ม Allow ให้แสดงผลด้วย)

ช่วงชั้นที่ 3 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระสังคมศึกษา

กลุ่มสาระภาษาไทย

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระสุขศึกษา

กลุ่มสาระศิลปะ

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

ช่วงชั้นที่ 4 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)