staff

ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2566

 yotsawan

นายยศวันต์  จันทร์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์

 chaowanee

นางสาวเชาวนี  ก้อนขาว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายวิชาการ

 Kanokpan1  Paskon1  Supak2  Aurasa1
นางกนกพรรณ ประเสริฐศรี
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระภาษาไทย
ฝ่ายงบประมาณ
นายภาสกร วาปีเน
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระสุขศึกษา/พลศึกษา
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสุภัค ขำเหม
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฝ่ายบุคคล
นางอรสา จันทร์สัมฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Titinan1  Apichart1  Oranee1 Jureeporn1
น.ส.ฐิตินัน รอเซ็น
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอภิชาติ ชุ่มสูงเนิน
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระศิลปะ/ดนตรี
น.ส.อรณี ทองอารีย์
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.จุรีพร กำหอม
ครู
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
Adisuk Ardon  Prayut1  Srisuda1
นายอดิศักดิ์ งามสง่า
ครู
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
นางอดุลย์  ใจซื่อ
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระพลศึกษา
นายประยุทธ วุฒาพิทักษ์
ครู (อัตราจ้าง) 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นางศรีสุดา  วุฒาพิทักษ์
ครู (อัตร
าจ้าง)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  Nongluck1  
 

น.ส.นงลักษณ์ เปล่งอรุณ
ธุรการ (อัตราจ้าง) 

นายวิลาศ วัฒนกุล
คนขับรถ (อัตราจ้าง)
 
 
       

 ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2566