staff

ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2567

 yotsawan

นายยศวันต์  จันทร์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์

 chaowanee

นางสาวเชาวนี  ก้อนขาว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายวิชาการ

 Kanokpan1  Paskon1  Supak2  Aurasa1
นางกนกพรรณ ประเสริฐศรี
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระภาษาไทย
ฝ่ายงบประมาณ
นายภาสกร วาปีเน
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสุภัค ขำเหม
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฝ่ายบุคคล

นางอรสา จันทร์สัมฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Titinan1  Apichart1  Oranee1 Jureeporn1
น.ส.ฐิตินัน รอเซ็น
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอภิชาติ ชุ่มสูงเนิน
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระศิลปะ/ดนตรี
น.ส.อรณี ทองอารีย์
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.จุรีพร กำหอม
ครู
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
Adisuk Ardon    
นายอดิศักดิ์ งามสง่า
ครู
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
นางอดุลย์  ใจซื่อ
ครู

กลุ่มสาระสุขศึกษา/พลศึกษา
นายสุธีรพัฒน์  สุรกุล
ครู (อัตราจ้าง) 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
น.ส.นงลักษณ์ เปล่งอรุณ
ธุรการ (อัตราจ้าง) 
 S 16367861      
นายวิลาศ วัฒนกุล
คนขับรถ (อัตราจ้าง)
  
     
       

 ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567