staff

ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2565

 somsak

นายสมศักดิ์  สนกนก

ผู้อำนวยการโรงเรียน

jaruek passakorn supak jumnan
นายจารึก ทิพย์สุข
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณ
นายภาสกร วาปีเน
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระสุขศึกษา/พลศึกษา
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสุภัค ขำเหม
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ฝ่ายบุคคล
น.ส.จำเนียร พรหมรัตนพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
sopida arasa kanokpan
น.ส.โศภิดา จิตจันทร์พร
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นางอรสา จันทร์สัมฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นางกนกพรรณ ประเสริฐศรี
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระภาษาไทย
น.ส.ฐิตินัน รอเซ็น
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
apichat oranee1 jureepon Adisuk
นายอภิชาติ ชุ่มสูงเนิน
ครู
กลุ่มสาระศิลปะ/ดนตรี
น.ส.อรณี ทองอารีย์
ครู
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
น.ส.จุรีพร กำหอม
ครู
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นายอดิศักดิ์ งามสง่า
ครู
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
Ardon prayut srisuda
นางอดุลย์  ใจซื่อ
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระพลศึกษา

นายประยุทธ วุฒาพิทักษ์
ครู (อัตราจ้าง) 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางศรีสุดา  วุฒาพิทักษ์
ครู (อัตร
าจ้าง)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
น.ส.นงลักษณ์ เปล่งอรุณ
ธุรการ (อัตราจ้าง) 
       
นายวิลาศ วัฒนกุล
คนขับรถ (อัตราจ้าง)
 
     

 ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562