สพฐ. กำหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

act 28สพฐ. ประกาศแนวปฏิบัติ - ปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 กำหนดชัดอนุบาล 3-5 ปี ในเขตพื้นที่ห้ามสอบคัดเลือก ขณะที่ ม.1 - ม.4 รับสมัครพร้อมกัน 23 - 27 กุมภาพพันธ์ 2562 ให้ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ใน กทม.- ภูมิภาค สอบวันที่ 10 มีนาคม 2562 ก่อน โรงเรียนดังๆ ในต่างจังหวัด  2 สัปดาห์ ขณะที่จำนวนเด็กต่อห้องขอขยายได้ไม่เกิน 5 คน ส่วนระดับอื่นๆ ยืนจำนวนเดิม คือ อนุบาล 30 คนต่อห้อง และ ป.1 ห้องละ 40 คน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. และปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) รับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์.- 4 มีนาคม 2562 จับฉลาก ประกาศ และรายงานตัววันที่ 9 มีนาคม มอบตัววันที่ 16 มีนาคม ทั้งนี้ การรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา อายุ 3 - 5 ปี ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการให้รับเข้าเรียน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินที่รับได้ให้ใช้วิธีจับสลาก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัคร วันที่ 6-10 มีนาคม จับสลาก ประกาศผล และรายงานตัววันที่ 17 มีนาคม มอบตัว วันที่ 26 มีนาคม ส่วนโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษระดับอนุบาลและประถม รับสมัคร วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ คัดเลือก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 2 มีนาคม มอบตัว วันที่ 3 มีนาคม

ดร.บุญรักษ์ กล่าวต่อว่า มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง รับสมัครวันที่ 23-27 มีนาคม สอบวันที่ 30 มีนาคม จับสลากในเขตพื้นที่บริการ (ถ้ามี) ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 4 เมษายน มอบตัว วันที่ 8 เมษายน โรงเรียนทั่วไป สอบคัดเลือกและใช้คะแนน สอบคัดเลือกและใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) รับสมัคร วันที่ 23-27 มีนาคม สอบคัดเลือก วันที่ 5 เมษายน จับสลากเขตพื้นที่บริการ (ถ้ามี ) วันที่ 6 เมษายน ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 7 เมษายน มอบตัว วันที่ 8 เมษายน ผู้ที่ยังไม่มีที่เรียน ยื่นความจำนงขอจัดที่เรียนวันที่ 7-9 เมษายน ประกาศผลวันที่ 11 เมษายน มอบตัววันที่ 18 เมษายน

สำหรับ โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ สมัคร วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ สอบคัดเลือก 9 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 13 มีนาคม มอบตัววันที่ 16 มีนาคม โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ รับสมัครวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ สอบคัดเลือก 9 มีนาคม ประกาศผลวันที่ 14 มีนาคม และรายงานตัวภายใน วันที่ 17มีนาคม มอบตัววันที่ 5 เมษายน

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า ในระดับชั้น ม.ปลาย (ม.4) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภูมิภาค และโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ รับสมัคร วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ สอบคัดเลือกวันที่ 10 มีนาคม ประกาศผล วันที่ 14 มีนาคม รายงานตัว วันที่ 16 มีนาคม มอบตัว วันที่ มีนาคม โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ รับสมัครวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ สอบวันที่ 10 มีนาคม ประกาศผลวันที่ 14 มีนาคม รายงานตัว วันที่ 17 มีนาคม มอบตัวภายในวันที่ 5 เมษายน

โรงเรียนเฉพาะ ม.ปลาย รับสมัคร 23-27 มีนาคม สอบคัดเลือกวันที่ 31 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 6 เมษายน มอบตัว วันที่ 9 เมษายน โรงเรียนที่เปิดสอนทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย รับสมัคร 23-27 มีนาคม สอบคัดเลือก 31 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัว 9 เมษายน

การรับนักเรียนที่จบ ม.3 ของโรงเรียนเดิม รับสมัคร ประกาศผล และรายงานตัวให้เป็นไปตามที่โรงเรียนเดิมกำหนด มอบตัว วันที่ 9 เมษายน นักเรียนความสามารถพิเศษ รับสมัคร วันที่ 23 -24 มีนาคม คัดเลือก 25 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 27 มีนาคม มอบตัว วันที่ 9 เมษายน

calendar new std 62

โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ให้รับนักเรียนพิการห้องละ 10 คน รับสมัครวันที่ 20 มีนาคม- 30 เมษายน ประกาศผลวันที่ 1 พฤษภาคม รายงานตัวภายในวันที่ 5 พฤษภาคม มอบตัวภายในวันที่ 12 พฤษภาคม โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส สมัคร 21-25 กุมภาพันธ์ คัดเลือกวันที่ 2-6 มีนาคม ประกาศผลวันที่ 10 มีนาคม รายงานตัวภายในวันที่ 17 มีนาคม มอบตัวภายในวันที่ 24 มีนาคม

อย่างไรก็ตาม จำนวนรับนักเรียนต่อห้องระดับก่อนประถมศึกษา ห้องละ 30 คน ป.1 ห้องละ 40 คน สำหรับชั้น ม.1 และ ม.4 รับห้องละ 40 คน หากจำเป็น ต้องรับเกินให้รับได้ไม่เกินห้องละ 5 คน โดยผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้คำนึงถึงนโยบายการปรับลดขนาดโรงเรียนและขนาดห้องเรียนให้เหมาะสม ส่วนโรงเรียนที่มีจัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ และโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ห้องละ 36 คน