school rule

ระเบียบการต่างๆ ที่ประกาศใช้บังคับภายในโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ความสะอาดในบริเวณโรงเรียน ให้ทุกคนได้ปฏิบัติร่วมกันเพิ่อความเป็นหนึ่งเดียวของโรงเรียนเรา