• โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์

  • พิธีไหว้ครู

  • กิจกรรม English Camp

  • กิจกรรมวันสุนทรภู่

  • การประชุมผู้ปกครอง

  • การเดินขบวนพาเหรด

  • พาเหรดกีฬาสี

  • ทำบุญตักบาตร

united casino

 

 
 Cover ITA

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity And Transparency Assessment: OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 (ITA)
โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ สพม.ฉะเชิงเทรา

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง
- โครงสร้างกลุ่มบริหารงานวิชาการ 2566
- ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่
- กฎกระทรวงกระจายอำนาจ
- ภารกิจบทบาทอำนาจหน้าที่โรงเรียนภารกิจบทบาทอำนาจหน้าที่โรงเรียน
- ระเบียบศธ.บริหารจัดการรร.นิติบุคคล
- อำนาจหน้าที่สถานศึกษา

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5 ข้อมูลการติดต่อ

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 2545
- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2) 2545
- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่3) 2553
- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่4) 2562
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
- ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่1) 2547
- ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่2) 2551
- ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่3) 2553
- ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่4) 2562
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 1) 2546
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) 2553
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่3) 2562
- พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
- คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

O7 การประชาสัมพันธ์

O8 Q&A

O9 Social  Network

O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การบริหารงาน

O11  แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการคู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ
- แผนผังการให้บริการงานวิชาการ

O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O18 E-Service
- ขอคัดสำเนาผลการเรียนขอคัดสำเนาผลการเรียน
- คำร้องขอแก้ผลการเรียน (0,ร,มผ.)
- คำร้องขอย้ายออก พฐ.19
- คำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน
- คำร้องขอลาออก
- คำร้องทั่วไป (นักเรียน)
- คำร้องทั่วไป (ผู้ปกครอง)
- แบบขออนุมัติการให้ 0 ร มส.
- แบบคำขอใช้อาคารสถานที่
- แบบคำร้องขอย้ายเข้า

การบริหารเงินงบประมาณ

O19  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว)

O20  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ไม่มีประกาศต่างๆในกรณีดังกล่าว)

O21  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O22  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

การส่งเสริมความโปร่งใส

O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O31 การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
- ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (ภาษาไทย)
- ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (ภาษาอังกฤษ)
- NO Gift ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ

O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี

O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O37 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ประมวลจริยธรรม
- แนวทางการประพฤติปฏบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
- แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
- Do’s and Don’ts

O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 contact