contact us

ท่านสามารถติดต่อกับทางโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ได้ ผ่านทางช่องทางต่อไปนี้

ทางไปรษณีย์

 • โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์
  169 หมู่ 1 ถนนบ้านโพธิ์-ดอนสีนนท์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24140

school name plate

ทางโทรศัพท์/โทรสาร

 • โทรศัพท์ : 038-587376 Fax : 038-587376

school map 01

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (eM@il)

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ทาง Facebook Fanpage

FB school

 

basic data

บุคลากรในโรงเรียน

ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา เพศ รวม
ชาย หญิง
ผู้อำนวยการโรงเรียน   - - -
ครูชำนาญการพิเศษ   2 3 5
ครูชำนาญการ   - 3 3
ครูผู้ทรงคุณค่า    1 - 1
ครู    1 - 1
ครูผู้ช่วย   - 2 2
พนักงานราชการ   - - -
ครูอัตราจ้าง   - - -
เจ้าหน้าที่ธุรการ (อัตราจ้าง)   - 1 1
พนักงานขับรถ (อัตราจ้าง)   1 - 1
รวมทั้งสิ้น 5 9 14

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 13 9 22
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  13 10 23
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  13  6  19
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2  16 7 23
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  10 15  25
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 11  13 24
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  14 6 20
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 16 3 19
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  5  9 14
 รวมทั้งสิ้น 110  78 189

ป้ายหน้าโรงเรียน

พื้นที่, อาคารเรียน และอาคารประกอบ

 • พื้นที่โรงเรียนมีทั้งหมดจำนวน 35 ไร่
 • อาคารเรียนแบบ 216 (ไม่เต็มรูปแบบ) ขนาด 8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง
 • อาคารถาวรแบบ 016ต. จำนวน 1 หลัง
 • งอาคารแบบ 216 ล จำนวน 1 หลัง
 • อาคารฝึกงาน แบบ H.I.A.จำนวน 1 หลัง
 • โรงยิมเนเซียม (หอประชุม) จำนวน 1 หลัง

 ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

อาคารเรียน

staff

ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2563

 somsak

นายสมศักดิ์  สนกนก

ผู้อำนวยการโรงเรียน

jaruek passakorn supak jumnan
นายจารึก ทิพย์สุข
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณ
นายภาสกร วาปีเน
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระสุขศึกษา/พลศึกษา
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสุภัค ขำเหม
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ฝ่ายบุคคล
น.ส.จำเนียร พรหมรัตนพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
sopida arasa kanokpan
น.ส.โศภิดา จิตจันทร์พร
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นางอรสา จันทร์สัมฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นางกนกพรรณ ประเสริฐศรี
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระภาษาไทย
น.ส.ฐิตินัน รอเซ็น
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
apichat oranee1 jureepon prayut
นายอภิชาติ ชุ่มสูงเนิน
ครู
กลุ่มสาระศิลปะ/ดนตรี
น.ส.อรณี ทองอารีย์
ครู
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
น.ส.จุรีพร กำหอม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นายประยุทธ วุฒาพิทักษ์
ครู (อัตราจ้าง) 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
Adisuk srisuda  
นายอดิศักดิ์ งามสง่า
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระสังคมศึกษา

นางศรีสุดา  วุฒาพิทักษ์
ครู (อัตร
าจ้าง)
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

น.ส.นงลักษณ์ เปล่งอรุณ
ธุรการ (อัตราจ้าง) 
นายวิลาศ วัฒนกุล
คนขับรถ (อัตราจ้าง)
 
       

 ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

 

history

powitโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2516 โดย ท่านพระครูโสภิตสุตคุณ เจ้าอาวาสวัดสนามจันทร์ และเจ้าคณะอำเภอบ้านโพธิ์ ได้ขอบริจาคทรัพย์จากประชาชน ด้วยการจัดให้มีการทอดกฐิน และทอดผ้าป่า ซึ่งมีประชาชนในเขตชุมชนโดยรอบให้การสนับสนุนในกิจกรรมดังกล่าว ได้ทรัพย์รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,500,000 บาท เพื่อการถมปรับพื้นที่และก่อสร้างอาคารเรียน

ที่ตั้ง :

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์

169 หมู่ 1 ถนนบ้านโพธิ์-ดอนสีนนท์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24140 โทรศัพท์ : 038-587376 Fax : 038-587376

school map 02

 • ปี พ.ศ. 2516 ทำการวางศิลาฤกษ์ โดยมี นายชูสง่า ฤทธิประสาท เป็นประธาน ก่อสร้างเป็นอาคารเรียนแบบ 216 แต่ไม่เต็มรูป 2 ชั้น 8 ห้องเรียน บนเนื้อที่จำนวน 20 ไร่
 • 1 มิถุนายน 2519 เปิดทำการเรียนการสอน และซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีกจำนวน 15 ไร่ รวมมีพื้นที่เป็น 35 ไร่
 • ปี พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1,000,000 บาท สร้างอาคารถาวรแบบ 016ต. จำนวน 1 หลัง
 • ปี พ.ศ. 2528 ได้เข้าร่วมโครงการ มพช.2 รุ่น 4 ได้อาคารฝึกงาน แบบ H.I.A.1 หลัง ถังน้ำฝน 1 ชุด งบประมาณ 1,284,500 บาท
 • ปี พ.ศ. 2534 ได้งบประมาณสร้างอาคารแบบ 216 ล 1 หลัง เป็นเงิน 7,500,000 บาท
 • ปี พ.ศ. 2543 ได้งบประมาณสร้างโรงยิมเนเซียม 1 หลัง เป็นเงิน 3,50000 บาท

ปัจจุบัน มีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารฝึกงาน 1 หลัง ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 1 ห้อง บ้านพักครู 5 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง

school map 01

ภาพอาคารสถานที่ในโรงเรียน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และปรัชญาโรงเรียน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์เป็นสถานศึกษาที่มุ่งมั่น ปลูกฝังพัฒนานักเรียนด้านวิชาการ และส่งเสริมกิจกรรมตามศักยภาพของนักเรียน โดยอาศัยพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีประชาธิปไตยให้มีคุณภาพ ได้ตามมาตรฐานการศึกษาภายในปี 2562

พันธกิจ

ส่งเสริมการศึกษา ด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา อย่างทั่วถึงส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของชุมชน และสังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและร่วมกันพัฒนา สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐ,กิจพอเพียง และวิถี ประชาธิปไตย

ปรัชญาโรงเรียน

วิชฺชา คุณธมฺเมน สหคตา
ความรู้คู่คุณธรรม

school name plate