ประมวลภาพกิจกรรม

obec27022020

 

สพฐ. กำหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

act 28สพฐ. ประกาศแนวปฏิบัติ - ปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 กำหนดชัดอนุบาล 3-5 ปี ในเขตพื้นที่ห้ามสอบคัดเลือก ขณะที่ ม.1 - ม.4 รับสมัครพร้อมกัน 23 - 27 กุมภาพพันธ์ 2562 ให้ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ใน กทม.- ภูมิภาค สอบวันที่ 10 มีนาคม 2562 ก่อน โรงเรียนดังๆ ในต่างจังหวัด  2 สัปดาห์ ขณะที่จำนวนเด็กต่อห้องขอขยายได้ไม่เกิน 5 คน ส่วนระดับอื่นๆ ยืนจำนวนเดิม คือ อนุบาล 30 คนต่อห้อง และ ป.1 ห้องละ 40 คน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. และปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) รับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์.- 4 มีนาคม 2562 จับฉลาก ประกาศ และรายงานตัววันที่ 9 มีนาคม มอบตัววันที่ 16 มีนาคม ทั้งนี้ การรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา อายุ 3 - 5 ปี ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการให้รับเข้าเรียน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินที่รับได้ให้ใช้วิธีจับสลาก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัคร วันที่ 6-10 มีนาคม จับสลาก ประกาศผล และรายงานตัววันที่ 17 มีนาคม มอบตัว วันที่ 26 มีนาคม ส่วนโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษระดับอนุบาลและประถม รับสมัคร วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ คัดเลือก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 2 มีนาคม มอบตัว วันที่ 3 มีนาคม

obec21022020

welcome

sawasdeeโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ ได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากระบบเดิม (OBEC LMS) ทางผู้จัดทำระบบนี้ได้หยุดการพัฒนามานานกว่า 2 ปี ทำให้มีปัญหาไม่สนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ที่มีการอัพเดท เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ผู้ให้บริการฝากพื้นที่ (Host) ซึ่งได้ปรับปรุงระบบของเครื่องแม่ข่าย ทำให้เกิดความขัดข้องทางเทคนิคบางประการ ทำให้เว็บไซต์เดิมไม่แสดงผลได้อย่างถูกต้อง และไม่ปลอดภัยอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลได้

บัดนี้ ทางโรงเรียนได้ติดต่อผู้ให้บริการ (IsanGate.net) และขอความร่วมมือในการจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล และติดตั้งระบบการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ขึ้นใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่น่าเสียดายที่บรรดาข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่เดิมไม่สามารถกู้คืนมาได้ทั้งหมด โดยทางผู้ให้บริการก็ได้ดำเนินการติดตั้งระบบให้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มเติมข้อมูลให้บางส่วน และต่อไปทางโรงเรียนจะได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลเว็บไซต์นี้ให้คงอยู่ต่อไป

เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างคณะครูกับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆ และเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของทางโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ในการร่วมทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับรางวัลและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เราจะมุ่งมั่นทำหน้าที่นี้ต่อไป โปรดติดตามเว็บไซต์ของเราต่อไป (ท่าน ผอ. อย่าได้ทำตามในภาพประกอบเลยนะ)

2 step fill 600x326

ด้วยความขอบคุณ : ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์