Print
Details: Category: About Us | Published: 28 October 2018 | Hits: 2105

basic data

บุคลากรในโรงเรียน

ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา เพศ รวม
ชาย หญิง
ผู้อำนวยการโรงเรียน   - - -
ครูชำนาญการพิเศษ   2 3 5
ครูชำนาญการ   - 3 3
ครูผู้ทรงคุณค่า    1 - 1
ครู    1 - 1
ครูผู้ช่วย   - 2 2
พนักงานราชการ   - - -
ครูอัตราจ้าง   - - -
เจ้าหน้าที่ธุรการ (อัตราจ้าง)   - 1 1
พนักงานขับรถ (อัตราจ้าง)   1 - 1
รวมทั้งสิ้น 5 9 14

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 13 9 22
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  13 10 23
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  13  6  19
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2  16 7 23
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  10 15  25
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 11  13 24
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  14 6 20
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 16 3 19
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  5  9 14
 รวมทั้งสิ้น 110  78 189

ป้ายหน้าโรงเรียน

พื้นที่, อาคารเรียน และอาคารประกอบ

 ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

อาคารเรียน