basic data

บุคลากรในโรงเรียน

ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา เพศ รวม
ชาย หญิง
ผู้อำนวยการโรงเรียน   - - -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน   - 1 1
ครูเชี่ยวชาญ   - - -
ครูชำนาญการพิเศษ    1 2 3
ครูชำนาญการ    1 3 4
ครู   1 1 2
ครูผู้ช่วย   1 - 1
ครูอัตราจ้าง   1 1 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ (อัตราจ้าง)   - 1 1
พนักงานขับรถ (อัตราจ้าง)   1 - 1
รวมทั้งสิ้น 6 9 15

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566)

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 13 7 20
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  11 8 19
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  13  6  19
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2  13 7  20
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  12 10  22
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 13  9 22
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  20 10 30
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 8 7 15
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  6  12 18
 รวมทั้งสิ้น 109 76 185

ป้ายหน้าโรงเรียน

พื้นที่, อาคารเรียน และอาคารประกอบ

  • พื้นที่โรงเรียนมีทั้งหมดจำนวน 35 ไร่
  • อาคารเรียนแบบ 216 (ไม่เต็มรูปแบบ) ขนาด 8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง
  • อาคารถาวรแบบ 016ต. จำนวน 1 หลัง
  • งอาคารแบบ 216 ล จำนวน 1 หลัง
  • อาคารฝึกงาน แบบ H.I.A.จำนวน 1 หลัง
  • โรงยิมเนเซียม (หอประชุม) จำนวน 1 หลัง

 ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

อาคารเรียน